DANE FINANSOWE

Pobierz dane w formacie XLSX Pobierz dane w formacie CSV

Rachunek zysków i strat (dane w tys. zł) 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody ze sprzedaży 1 422 546 1 365 761
1 377 352
1 789 280 2 081 841
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 146 683 99 748
148 540
216 236 276 313
Zysk (strata) operacyjny 66 025 14 510
59 395
99 210 156 208
Koszty finansowe netto -67 303 -30 431
-63 196
-31 208 -62 770
Zysk (strata) netto 5 698 -12 675
4 072
49 905 72 046
EBITDA* 101 097 50 880
98 417 140 538 200 069

* zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Bilans (dane w tys. zł) 2014 2015 2016 2017 2018
Aktywa trwałe 422 663 414 452 433 965 398 470 379 296
Aktywa obrotowe 517 854 438 736 474 444 552 219 622 082
Środki pieniężne 35 648 37 303 25 054 102 046 76 459
Aktywa ogółem 940 517 853 188 908 409 950 689 1 001 378
Kapitał własny ogółem 187 286 170 542 160 300 241 834 295 885
Zobowiązania długoterminowe 463 798 440 152 418 937 388 800 259 585
Zobowiązania krótkoterminowe 289 433 242 494 329 172 320 055 445 908
Pasywa ogółem 940 517 853 188 908 409 950 689 1 001 378

 

Przepływy pieniężne (dane w tys. zł) 2014 2015 2016 2017 2018
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 51 795 98 260 94 097 145 440 232 195
Amortyzacja -35 072 -36 370 -39 022 -41 328 -43 861
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 628 -3 427 -32 679 -15 402 -37 603
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -38 543 -106 023 -195 572 -52 379 -80 174
Przepływy pieniężne, razem: 13 880 -11 190 76 459 77 659 -18 756