Rynek

Grupa Cognor prowadzi działalność operacyjną na rynku polskim oraz eksportuje swoje wyroby za granicę (głównie do pozostałych krajów europejskich, przede wszystkim na rynek niemiecki, gdzie Grupa sprzedała ok. 18% wolumenu sprzedaży w 2016 r.).

Głównymi odbiorcami produktów Grupy są podmioty działające w branży motoryzacyjnej oraz budowlanej, przede wszystkim w Polsce, ale również w Europie (głównie w Niemczech), do których, według swoich szacunków, Grupa dostarczyła w roku 2016, odpowiednio, 23% oraz 27% wartości sprzedaży półwyrobów i produktów finalnych Grupy.

Perspektywy światowego rynku stali

Zgodnie z przewidywaniami, globalna produkcja stali na świecie wzrośnie do 2020 roku do poziomu 1,87 mld Mg (średni roczny wzrost 1,92%).

Poniższy wykres przedstawia prognozowaną ilość i dynamikę produkcji stali do 2020 roku.

 

Źródło: GLOBAL STEEL LONG PRODUCTS MARKET, 2016-2020, TECHNAVIO.COM

Źrodło: World Steel Association 2015, report.

Sytuacja gospodarcza Polski

Ze względu na fakt, że Grupa prowadzi działalność głównie na terytorium Polski, lokalna sytuacja makroekonomiczna miała wpływ i w przyszłości będzie wpływać na sytuację i wyniki finansowe oraz rozwój Grupy.

Poniższa tabela przedstawia zmiany podstawowych wskaźników makroekonomicznych dla Polski w okresie od 2009 do 2015 roku.

  Rok zakończony 31 grudnia
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  (%)
Stopa wzrostu realnego PKB* 2,8 3,6 5,0 1,6 1,4 3,3 3,9
Stopa wzrostu sprzedaży detalicznej 1,7 (1,0) 3,2 0,5 1,3 3,9 5,4
Stopa wzrostu popytu krajowego w Polsce (0,2) 4,2 4,2 (0,5) (0,6) 4,7 3,4
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 3,5 2,6 4,3 3,7 0,9 0,0 (0,9)
Stopa wzrostu nakładów inwestycyjnych (0,8) 0,2 10,6 (2,8) (1,2) 9,5 7,1
Stopa bezrobocia 12,1 12,4 12,5 13,4 13,4 11,5 9,7
Stopa wzrostu eksportu (8,0) 13,2 8,1 3,4 6,5 6,7 7,7
Stopa wzrostu indywidualnej konsumpcji gospodarstw domowych 3,5 2,6 3,3 0,8 0,3 2,6 3,2
Stopa wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia realne brutto w gospodarce narodowej ogółem 2,0 1,4 1,4 0,1 2,8 3,2 3,5

Źródło: GUS (roczne wskaźniki makroekonomiczne do pobrania pod adresem: http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne/).

Wykres poniżej przedstawia zmiany rzeczywistego wzrostu PKB Polski na tle Unii Europejskiej:

Produkcja stali – sytuacja na rynku światowym

Produkcja stali na świecie i jawne zużycie stalowych wyrobów hutniczych

Poniższy wykres przedstawia światową produkcję stali w latach 2015-2016.


Źródło: STEEL STATISTICAL YEARBOOK 2016, World Steel Association, Economics Committee