O firmie

Spółka powstała w 1991 roku zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym na GPW, a od roku 2006 stała się częścią grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali.

Grupa działa w oparciu o najwyższe standardy etyki biznesowej i wieloletnie doświadczenie spółek, które ją tworzą.  Partnerski model współpracy – zarówno wewnątrz organizacji, jak i w kontaktach z klientami – pozwala Grupie rozwijać wyjątkową kompetencję w dziedzinie produkcji wyrobów stalowych, optymalną efektywność działań oraz sprostać rosnącym oczekiwaniom Klientów na globalnym rynku.

Nazwa Cognor Holding Spółka Akcyjna
Przedmiot działalności EKD 46.74Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych
Organ rejestrowy Sąd Rejonowy w Częstochowie,
Wydział XVII Gospodarczy KRS
Siedziba Poraj
Adres 42-360 Poraj
ul. Zielona 26
KRS 000071799
NIP 584-030-43-83
REGON 190028940
Adres mailowy cognor@cognor.eu
Telefon +48 (34) 316-01-10
Fax +48 (34) 316-01-11


Grupa prowadzi działalność operacyjną na rynku polskim oraz eksportuje swoje wyroby za granicę (głównie do pozostałych krajów europejskich, przede wszystkim na rynek niemiecki, gdzie Grupa sprzedała ok. 18% wolumenu sprzedaży w 2016 r.).

Grupa Cognor prowadzi działalność w obszarach:

  • Dywizja surowcowa – obejmująca zakup, przetwórstwo, oczyszczanie oraz sprzedaż złomu stalowego;
  • Dywizja produkcyjna – obejmująca przetwórstwo złomu stalowego w kęsy stalowe, a kęsów stalowych w wyroby stalowe; sprzedaż tych wyrobów; przetwórstwo złomu kolorowego w produkty finalne i sprzedaż tych produktów;
  • Dywizja handlowa – obejmująca sprzedaż towarów (wyrobów stalowych, złomu stalowego, kęsów stalowych, złomu kolorowego, wyrobów kolorowych oraz innych);
  • Pozostałe – obejmująca, między innymi, działalność holdingową prowadzoną przez spółkę, działalność finansową, odzysk materiałów, włączając folię plastikową, papier oraz inne produkty.

 

PONIŻEJ WYBRANE DANE FINANSOWE (SKONSOLIDOWANE):

Pobierz dane w formacie XLSX     Pobierz dane w formacie CSV

Rachunek zysków i strat (dane w tys. zł) 2012 2013 2014 2015 2016
Przychody ze sprzedaży 1 399 674 1 294 269 1 422 546 1 364 804 1 352 393
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 95 780 103 145 146 683 95 822 142 706
Zysk (strata) operacyjny 24 850 28 113 66 025 13 147 56 518
Koszty finansowe netto -25 749 -75 955 -67 303 -30 331 -62 996
Zysk (strata) netto 187 -47 702 5 698 -13 945 1 526
EBITDA* 66 382 65 191 101 097 49 010 94 838

* zysk operacyjny powiększony o amortyzację

Bilans (dane w tys. zł) 2012 2013 2014 2015 2016
Aktywa trwałe 472 467 450 960 422 663 408 497 424 942
Aktywa obrotowe 442 042 459 505 517 854 437 814 470 359
Środki pieniężne 64 151 14 778 35 648 36 928 24 980
Aktywa ogółem 914 509 910 465 940 517 846 311 895 301
Kapitał własny ogółem 176 842 129 134 187 286 168 691 155 903
Zobowiązania długoterminowe 500 373 25 627 463 798 439 447 416 808
Zobowiązania krótkoterminowe 237 294 755 704 289 433 238 173 322 590
Pasywa ogółem 914 509 910 465 940 517 846 311 895 301

 

Przepływy pieniężne (dane w tys. zł) 2012 2013 2014 2015 2016
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 39 282 46 467 51 795 101 309 91 632
Amortyzacja -41 532 -37 078 -35 072 -35 863 -38 320
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 23 247 -1 742 628 -3 146 -27 121
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -35 801 -78 591 -38 543 -105 746 -83 767
Przepływy pieniężne, razem: 26 728 -33 866 13 880 -7 583 -19 256