OFERTA PUBLICZNA 2017

WAŻNE INFORMACJE

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji na temat warunków dostępu do niniejszej strony internetowej oraz korzystania z materiałów i informacji, które zostały na niej zamieszczone.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

MATERIAŁY I INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ NIE PODLEGAJĄ, NIE MOGĄ BYĆ PRZEKAZYWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ROZPOWSZECHNIANIA, OGŁASZANIA, PUBLIKACJI I DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI BĄDŹ W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII, AUSTRALII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁO DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI.

Materiały i informacje, do których uzyskają Państwo dostęp, dotyczą lub są związane z: (i) ofertą publiczną nie więcej niż 67.333.334 akcji emisji nr 11 o wartości nominalnej 1,50 PLN każda („Akcje Oferowane”) spółki Cognor Holding S.A. utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Poraju („Spółka”) („Oferta”) oraz (ii) ubieganiem się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) do 83.333.334 akcji Spółki, w tym Akcji Oferowanych oraz do 16.000.000 akcji emisji nr 12 o wartości nominalnej 1,50 PLN każda („Akcje Aportowe”) oraz nie więcej niż 67.333.334 praw do Akcji Oferowanych („Dopuszczenie”).

W dniu 5 października 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Spółki („Prospekt”) sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem.

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz (po jej sporządzeniu i publikacji) informacją o cenie Akcji Oferowanych oraz o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie został opublikowany i w okresie jego ważności będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.cognorholding.eu).

Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.

Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej obejmują Prospekt, ewentualne aneksy i komunikaty aktualizujące do Prospektu, (po jej sporządzeniu i publikacji) informację o ostatecznej liczbie i cenie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz informacje, które mają charakter promocyjny i są wykorzystywane na potrzeby Oferty i Dopuszczenia albo stanowią informację przekazywaną przez Spółkę do publicznej wiadomości w ramach wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji.

Niniejsze materiały nie stanowią oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery wartościowe nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach zwolnienia z obowiązków rejestracyjnych lub w ramach transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu wynikającemu z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Ani Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami prawa wydanymi na podstawie dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ze zmianami, i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, lub jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.

INFORMUJEMY, ŻE MATERIAŁY I INFORMACJE, DO KTÓRYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO DOSTĘP ORAZ KORZYSTANIE Z NICH: (I) PODLEGAJĄ WARUNKOM OPISANYM POWYŻEJ, (II) SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB/PODMIOTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ I UZYSKUJĄCYCH DOSTĘP DO NINIEJSZEJ STRONY INTERNETOWEJ Z TERYTORIUM POLSKI, (III) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ORAZ DO OSÓB/PODMIOTÓW, KTÓRE DZIAŁAJĄ NA RACHUNEK LUB NA RZECZ OSÓB DEFINIOWANYCH JAKO „U.S. PERSON” ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W REGULACJI S (ANG. REGULATION S) WYDANEJ NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, (IV) NIE SĄ SKIEROWANE DO OSÓB/PODMIOTÓW MAJĄCYCH MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBĘ W KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII CZY TEŻ NA OBSZARZE INNEJ JURSYDYKCJI, W KTÓREJ DOSTĘP DO MATERIAŁÓW I INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ STANOWIŁBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW TAMTEJSZEGO PRAWA LUB WYMAGAŁBY DOKONANIA REJESTRACJI, ZGŁOSZENIA LUB UZYSKANIA ZEZWOLENIA W TAKIEJ JURYSDYKCJI

Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszych materiałów z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce i Stanach Zjednoczonych Ameryki.

IMPORTANT INFORMATION

Prior to obtaining access to the information placed on this website, please read carefully the following important information regarding the terms of access to this website and of the use of the information contained herein.

Please note that the important information presented below may be changed or updated. Consequently, it should be read and analysed in whole whenever this website is accessed in the future.

THE MATERIAL CONTAINED ON THIS WEBSITE IS NOT INTENDED FOR RELEASE, DISSEMINATION, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE TERRITORY OF THE UNITED STATES, CANADA, JAPAN, AUSTRALIA, OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, DISSEMINATION, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE APPLICABLE LAWS OR WOULD REQUIRE REGISTRATION.

The materials to which you will gain access relate to or are connected with (i) a public offering in the territory of Poland of up to 67,333,334 shares of the 11th issue with a par value of PLN 1.50 per share (the “Offer Shares”) in Cognor Holding S.A. with its registered office in Poraj (the “Company”) (the “Offering”) and (ii) with the seeking of the admission and introduction of up to 83,333,334 shares (including the Offer Shares) and 16,000,000 shares of the 12th issue with a par value of PLN 1.50 per share (the “In-Kind Shares”) and of up to 67,333,334 rights to Offer Shares, to trading on the regulated market of the Warsaw Stock Exchange (the “Admission”).

On 5 October 2017, the Financial Supervision Authority approved the prospectus (the “Prospectus”) prepared in connection with the Offering and the Admission.

The Prospectus (in Polish), together with any supplements and update communications thereto, and with the announcement of the final number and price of the Offer Shares offered in the Offering (upon its drafting and publication), will  be posted on, and will, during its validity period, continue to be available in an electronic form on the Company’s website (www.cognorholding.eu).

The Prospectus is the sole legally binding offering document which contains, for the purposes of the Offering and the Admission, information about the Company, the Offer Shares and the Offering.

Materials posted on this website include the Prospectus with any supplements and update communications thereto, if any, the announcement of the final number and price of the Offer Shares offered in the Offering (upon its drafting and publication) and information which is either of promotional nature for the purposes of the Offering and the Admission or constitutes information disclosed by the Company to the public in the performance of the Company’s disclosure obligations under the applicable laws and regulations.

These materials do not constitute an offer for the sale of securities in the United States, Canada, Japan, Australia, or any other jurisdiction where such offer for sale would constitute a violation of the applicable laws or would require registration. Securities may not be sold in the United States absent registration with the United States Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933 (the “U.S. Securities Act”). Securities of the Company have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act and may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the U.S. Securities Act.

Neither the Prospectus nor the securities of the Company covered thereby have been or will be registered, approved or notified in any country other than the Republic of Poland, specifically in accordance with the laws enacted based on Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council, as amended, and they cannot be offered or sold outside the territory of the Republic of Poland (including within the territory of other countries of the European Union or the United States of America, Canada, Japan or Australia) unless in any relevant state such offer or sale could be effected in compliance with the law, without the need for the Company and its respective advisors, for the purpose of the Offering to comply with any additional legal requirements. Any investor residing in or having its registered office outside the Republic of Poland should review the relevant regulations of Polish law as well as the regulations of other countries which may apply thereto in connection with the participation in the Offering.

WE HEREBY INFORM YOU THAT THE MATERIALS AND INFORMATION TO WHICH YOU WILL BE GRANTED ACCESS AND THE USE OF SUCH MATERIALS AND INFORMATION: (I) ARE SUBJECT TO THE ABOVE RESTRICTIONS; (II) ARE DIRECTED TO PERSONS RESIDING IN AND ACCESSING THIS WEBSITE FROM THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND; (III) ARE NOT DIRECTED TO U.S. PERSONS OR PERSONS ACTING FOR THE ACCOUNT OF, OR ON BEHALF OF, A U.S. PERSON (AS SUCH TERM IS DEFINED IN REGULATION S UNDER THE U.S. SECURITIES ACT); (IV) ARE NOT DIRECTED  TO PERSONS RESIDENT OR WITH A  REIGSTERED OFFICE IN CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA, OR IN ANY OTHER JURISDICTION WHERE ACCESSING THE MATERIALS AND INFORMATION CONTAINED ON THIS WEBSITE WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE APPLICABLE LOCAL LAWS OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR OBTAINING A PERMIT.

Please note that reviewing and accessing these materials in violation of the above may constitute a violation of securities laws, in particular in Poland and the United States.