POLITYKA DYWIDENDY

Polityka w zakresie wypłaty dywidendy

Decyzje Zarządu Cognor Holding SA („Spółka”) dotyczące rekomendowania Walnemu Zgromadzeniu wypłaty dywidendy oraz jej wysokości będą podejmowane po zakończeniu każdego roku obrotowego. Każdorazowo decyzja taka będzie uwzględniać, przede wszystkim, wysokość wypracowanych przepływów gotówkowych i zysku netto prezentowanego w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Spółki, potrzeby inwestycyjne Grupy Kapitałowej Spółki („Grupa”) oraz możliwość i koszt pozyskania przez Spółkę finansowania dłużnego, jak również wysokość kwot, które mogą zostać przeznaczone na wypłatę dywidendy biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów prawa oraz umów regulujących kwestie związane z zadłużeniem Grupy, w tym umów kredytowych.

Według stanu na dzień ustalenia Polityki w Zakresie Dywidendy („Polityka”), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ze względu na strukturę kapitałów Spółki, w szczególności wysokość niepokrytych strat z lat ubiegłych w wysokości 193 mln PLN, Spółka nie może wypłacić dywidendy. Zarząd planuje uwzględnić w porządku obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki oraz Grupy za rok obrotowy 2017, projekt uchwały w sprawie wykorzystania kapitałów zapasowych, w celu pokrycia strat z lat ubiegłych, co pod warunkiem osiągania zysków w kolejnych latach obrotowych, pozwoli Spółce na wypłatę dywidendy w przyszłości. Z zastrzeżeniem powyższego, Zarząd zamierza w przyszłości rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy na poziomie około 25% skonsolidowanego zysku netto. Wypłata dywidendy oraz określenie wysokości wypłacanej dywidendy zależy jednak ostatecznie od decyzji akcjonariuszy na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i w tym zakresie akcjonariusze nie są związani żadną rekomendacją Zarządu.

Przyjęta przez Zarząd polityka w zakresie wypłaty dywidendy może podlegać przeglądowi i zmianie przez Zarząd, a decyzje w tej sprawie będą podejmowane z uwzględnieniem szeregu różnych czynników dotyczących Grupy, w tym perspektyw dalszej działalności, przyszłych zysków, zapotrzebowania na środki pieniężne, sytuacji finansowej, poziomu płynności, planów ekspansji oraz wymogów prawa w tym zakresie.

Istotne ograniczenia dotyczące wypłaty dywidendy wynikające z umów finansowych Grupy

Zgodnie z dokumentacją finansową związaną z emisją w 2014 roku przez Cognor International Finance PLC, spółkę zależną Spółki, zabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych Spółka może wypłacać dywidendę wyłącznie do limitu wynoszącego 5 mln EUR. Jednakże, zgodnie z raportem bieżącym z dnia 29 marca 2017 r. nr 6/2017, Spółka podjęła decyzję o refinansowaniu zadłużenia Grupy wynikającego z ww. obligacji.

Dodatkowo, w dniu 30 czerwca 2017 r. została zawarta umowa kredytu terminowego oraz kredytu odnawialnego („Umowa Kredytowa”) pomiędzy Cognor S.A. („Kredytobiorca”) jako kredytobiorcą oraz Spółką i innymi spółkami z Grupy („Poręczyciele”) jako poręczycielami a mBankiem S.A. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. („Kredytodawcy”), o czym Spółka informowała raportem bieżącym z dnia 30 czerwca 2017 r. nr 21/2017. Umowa Kredytowa przewiduje określone ograniczenia finansowe oraz operacyjne, w tym między innymi w zakresie możliwości wypłaty dywidend oraz dokonywania innych płatności w odniesieniu do ich kapitałów zakładowych. Zgodnie z Umową Kredytową możliwe jest wypłacanie dywidend oraz dokonywanie takich płatności na rzecz Kredytobiorcy lub Poręczycieli będących jednostkami zależnymi Kredytobiorcy. W przypadku zaś wypłacania dywidend lub dokonywania takich płatności na rzecz podmiotów innych niż Kredytobiorca lub Poręczyciele będący jednostkami zależnymi Kredytobiorcy, konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków: (i) w trakcie dokonywania takich płatności nie może trwać żadne naruszenie Umowy

Kredytowej; (ii) w wyniku dokonania takich płatności nie może powstać naruszenie Umowy Kredytowej; oraz (iii) takie płatności są dokonywane z nadwyżek środków pieniężnych po dokonaniu odpowiedniej przedpłaty Kredytów zgodnie z Umową Kredytową.

Intencją Zarządu jest, aby Polityka w Zakresie Dywidendy znalazła zastosowanie począwszy od podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Poraj, 22 września 2017 roku